Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2018

MARRE - Σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης των Ελληνικών θαλασσών με τη χρήση δορυφορικών τηλεπισκοπικών δεδομένων και in-situ μετρήσεωνΣυνάντηση πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του ΕΛΚΕΘΕ στην Ανάβυσσο στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 από τις 10:00 π.μ για το έργο MARRE. Το Έργο θα υλοποιηθεί από μία εταιρία (GET) κι ένα συνεργατικό σχήμα 2 ερευνητικών κέντρων (ΕΛΚΕΘΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Οι τρεις συνεργαζόμενοι φορείς έχουν ως στόχο τη δημιουργία ενός γεωπληροφοριακού συστήματος ανοικτού κώδικα, με σκοπό την παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το σύστημα θα κάνει χρήση δορυφορικών τηλεπισκοπικών δεδομένων, σε συνδυασμό με δεδομένα πεδίου, τόσο ιστορικά και όσο και σε πραγματικό χρόνο.

Συμμετέχοντες Φορείς:
1. Geospatial Enabling Technologies (GET)
2. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
3. Marine Remote Sensing Group, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (MRSG)

Ο ρόλος των συμμετεχόντων είναι: για την GET να αναπτύξει νέο καινοτόμο προϊόν (χαρτοκεντρική πλατφόρμα διαχείρισης και διάχυσης της πληροφορίας), που θα την βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη της, για το ΕΛΚΕΘΕ που είναι ο μεγαλύτερος φορέας θαλάσσιας έρευνας και πάροχος δεδομένων στην Ελλάδα, να παρέχει δεδομένα, που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία νέων προϊόντων μέσα από το συνδυασμό τους με δορυφορικά δεδομένα και για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ομάδα θαλάσσιας Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας – ΤΕΘ), να αναπτύξει τους αλγορίθμους που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία των νέων δορυφορικών προϊόντων (π.χ. χαρτών θαλάσσιας βλάστησης και αλιευτικού δυναμικού).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Η δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος για την Ελλάδα απορρέει από την ανάγκη υποστήριξης εθνικών πολιτικών σε τομείς υψηλού ενδιαφέροντος όπως η περιβαλλοντική κατάσταση της παράκτιας ζώνης και του ευρύτερου θαλάσσιου χώρου.


Τα δύο κύρια και καινοτόμα στοιχεία της πρότασης, που προκύπτουν από το συνδυασμό επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων είναι η σύνδεση των δεδομένων πεδίου με τηλεπισκοπικά δεδομένα πολλαπλής κλίμακας (από αεροφωτογραφίες χωρικής ανάλυσης μερικών εκατοστών μέχρι δορυφορικών τηλεπισκοπικών δεδομένων χωρικής ανάλυσης δεκάδων μέτρων), καθώς και ο συνδυασμός των πληροφοριών, που εξάγονται από διαφορετικού τύπου δεδομένα σε ένα πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου