Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Διαχείριση των οικοδομικών αποβλήτωνΜέτρα και άμεση δραστηριοποίηση της πολιτικής ηγεσίας ζητούν φορείς, αλλά και συνδρομή της Πολιτείας για την ταχεία και αποτελεσματική αποκατάσταση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων με στόχο την ομαλή μετάβαση της Κεφαλλονιάς σε αναπτυξιακή τροχιά. Συγκεκριμένα το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD) με επιστολή του επισημαίνει: «μικρό, αλλά σημαντικό αντικείμενο αποτελεί η ορθή και οικονομική διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑEKK), που προκύπτουν αφενός από τις κατεδαφίσεις ή τις επισκευές των κατασκευών, αφετέρου από την κατασκευαστική δραστηριότητα που προβλέπεται να αναπτυχθεί».

Tονίζουν περισσότερο επειδή αποτελεί σύνηθες ιστορικό φαινόμενο παρόμοιες καταστροφές να αποτελούν ευκαιρία πλουτισμού διαφόρων ομάδων σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, αλλά και της χειμαζόμενης εθνικής οικονομίας, καλούν τη πολτική ηγεσία να διασφαλίσει, με όλους τους ενδεδειγμένους τρόπους, ότι η διαχείριση των ΑΕΚΚ:

1. θα επιταχυνθεί με την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των τυπικών διαδικασιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες αδειοδότησης,

2. θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όλους τους προβλεπόμενους όρους από την ισχύουσα νομοθεσία.

3. θα αποτελέσει εργαλείο για την ανακύκλωση των αποβλήτων ώστε να επανέλθουν ως προϊόντα στον κατασκευαστικό και οικονομικό κύκλο και με τιμές ικανά χαμηλότερες των πρωτογενών προϊόντων, με συνέπεια το συνολικό κόστος των αποκαταστάσεων να τηρηθεί σε εύλογα επίπεδα σε όφελος της εθνικής οικονομίας

4. θα προστατευθεί με την αυστηρή τήρηση του Δικαίου του Ανταγωνισμού και την αποθάρρυνση φαινομένων καρτέλ.

“Το CISD θα παρακολουθήσει την όλη διαδικασία και είτε θα αναδείξει τις καλές επιδόσεις της κρατικής μηχανής και των εταιρειών διαχείρισης είτε θα καταγγείλει άμεσα την οποιαδήποτε στρέβλωση ή παρανομία, προς τα αρμόδια Εθνικά και Ευρωπαϊκά όργανα” καταλήγει η επιστολή.

Στον παρακάτω πίνακα υπολογίζεται το εκτιμώμενο κόστος διαχείρισης των ΑΕΚΚ -που το CISD θεωρεί ότι θα καλυφθεί από Εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς πόρους- σύμφωνα με τα ανά χείρας προσωρινά στοιχεία ζημιών αλλά και τις ρεαλιστικές αναλυτικές τιμές.

Κτίσματα Παραγόμενα ΑΕΚΚ (tn) Κόστος Συλλογής Μεταφοράς στην Μονάδα Ανάκτησης Κόστος Επεξεργασίας

Μ.Ο. tn ανά κτίσμα Σύνολο ΑΕΚΚ (tn)

Προς Κατεδάφιση – 600 335 201.000 381.900 1.262.280

Με σοβαρές ζημιές – 1.100 50 55.000 104.500 345.400

Σύνολο 254.800 486.400 1.607.680

Γενικό Σύνολο (Συλλογή + Μεταφορά + Επεξεργασία) 2.094.080

Έσοδα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ 254.800 x 0,86€ ανά tn 219.128

0,19 Ευρώ /τονοχιλιόμετρο Απόσταση μεταφοράς = 10χλμ

6,28 Euro/tnΟ  Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής διοργάνωσε στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου για τα υπό εκπόνηση Σχέδια Διαχείρισης «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων». Η εκδήλωση έγινε στις 10 Φεβρουαρίου, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και μεταξύ των θεμάτων που αναλύθηκαν ήταν:

-Προγράμματα πρόληψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση -Επισκόπηση

-Προγραμματισμός κατάρτισης και στρατηγική του εθνικού προγράμματος πρόληψης παραγωγής αποβλήτων

-Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης, προτεραιοτήτων και μέτρων του προγράμματος πρόληψης παραγωγής αποβλήτων

-Η πολιτική διαχείρισης αποβλήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-Προγραμματισμός κατάρτισης και στρατηγική του αναθεωρημένου ΕΣΔΑ

-Στρατηγική για την ανακύκλωση στο πλαίσιο του αναθεωρημένου ΕΣΔΑ

-Παρουσίαση προτεινόμενων σχεδιασμών ανά ρεύμα αποβλήτου

-Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης για μια νέα εποχή στη διαχείριση αποβλήτων

-Οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων – Μορφές και ρόλοι

-H προώθηση προγραμμάτων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας

-Αξιοποίηση των αποβλήτων στη γεωργία – ωφέλειες και περιορισμοί...  κι άλλα.