Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2013

15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας,
εν τη κοιμήσει τον κόσμον ού κατέλειπες, Θεοτόκε.
Μετέστης προς την ζωήν,
μήτηρ υπάρχουσα της ζωής
και ταις πρεσβείαις ταις σαις,
λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.